Кам'янська районна державна адміністрація Офіційний сайт
Головна » Записи » Новини » ОДА інформує » Повноваження нотаріуса, як державного реєстратора прав на нерухоме майно

Повноваження нотаріуса, як державного реєстратора прав на нерухоме майно

Пунктом 3 частини першої статті 10 Закону України «Про держав» реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — Закон) визначено, що нотаріус — державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор).
Нотаріус, реалізовуючи функції державного реєстратора:
1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами па нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:
відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;
відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;
відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), відомостям, що містяться у поданих/отр и м а н и х  д о ку м е н т а х;
наявність обтяжень прав па нерухоме майно;
наявність факту виконання умов правочину. з якими закон та або відповідний правочий пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;
2) перевіряє документи па наявність підстав .тля проведення реєстраційних дій. ■зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
3) піл час проведення державної реєстрації нрав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів вдали, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні док) менти не були подані заявником.
Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов’язані безоплатно протягом трьох робочих днів з момент) отримання запит)’ надати державном) реєстратор) запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі;
4) під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Сдиного реєстр) дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмов) у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а іакож використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Сдиним державним реєстром судових рішень;
5) відкриває та або закриває розділи в Державном) реєстрі прав, вносить до відкритого розділ)’ або спеціального розділ) Державного реєстр) прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;
6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом;
7) виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав {у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);
8) формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розі-ляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
9) формує реєстраційні справи у паперовій формі;
10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
З ак о н о д а в е ц ь та кож н ад і л и в н ота р і у с а о к ре м и ми п о в н о важ е н и я м и державного реєстратора, які виникають у результаті нотаріальних дій, а саме; державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться погарі)сом, яким вчинено таку дію.
Одночасно зауважимо, і по рішення, дії або бездіяльність потарічса, як державного реєстратора, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суд)’.
 
Міністерство юстиції України розглядає скарги:
1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коди таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:
1) на рішення (крім рішення про держави) реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора:
2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав. Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги
щодо державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.
/* */