Кам'янська районна державна адміністрація Офіційний сайт
Головна » Новини » Громадська рада » РЕГЛАМЕНТ Громадської ради при Кам’янській районній державній адміністрації

РЕГЛАМЕНТ Громадської ради при Кам’янській районній державній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Громадської ради
від «___» _______ р. № ___

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Кам’янській районній державній адміністрації

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Кам’янській районній державній адміністрації (далі — Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради приКам’янській районній державній адміністрації (далі — Громадська рада).

2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою. Громадська рада інформує Кам’янську РДА, громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

Голова Громадської ради має двох заступники, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

4. Розподіл функціональних повноважень між заступником голови Громадської ради.

Планування роботи

5. Робота Громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються Громадської радою.

6. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою Громадської ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем Громадської ради за пропозиціями постійних комісій Громадської ради.

План роботи Громадської ради на рік затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

План роботи Громадської ради на квартал затверджується головою Громадської ради на основі положень плану Громадської ради на рік.

Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Богодухівською РДА консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:
— чергові засідання Громадської ради,
— засідання постійних і тимчасових комісій,
— проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації,
— проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
— заходи в межах проведення райдержадміністрацією консультацій з громадськістю,
— забезпечення інформування райдержадміністрацією громадськості про діяльність Громадської ради,
— інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

8. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи Громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

9. Члени Громадської ради та постійні комісії Громадської ради подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік та плану роботи Громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

10. Плани роботи Громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та надсилаються секретарем Громадської ради електронною поштою кожному члену Громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності виконуючим обов’язки голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати проведення чергового засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

13. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові Громадської ради.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради.

Уповноважений представник райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій від членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської ради.

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються членами Громадської ради або постійними, тимчасовими комісіями Громадської ради голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за п’ять днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради

18. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або за його дорученням його заступник.

19. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:
1) на першому засіданні Громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обраного голову Громадської ради нового складу;
2) перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії у період не пізніше чим через два тижні з дня оголошення результатів виборів до Громадської ради.

21. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та секретарем.

22. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол.

Взаємовідносини Громадської ради з райдержадміністрацією

23. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії райдержадміністрації.

24. Громадська рада готує та подає до райдержадміністрації щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні Громадської ради.

25. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує райдержадміністрацію про ухвалені Громадською радою рішення.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

26. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про Громадську раду, регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

27. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадської радою на своєму засіданні.

28. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті райдержадміністрації здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

29. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати голова Громадської ради або за його дорученням його заступник.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

/* */